вторник, 6 юни 2006 г.

ХИДРОЕНЕРГИЕН КОМПЛЕКС - РАТА (ХЕК-РАТА)

ХИДРО  ЕНЕРГИЕН  КОМПЛЕКС  „РАТА”

(РАТА - НЕСТОС - ДОСПАТ - ВЪЧА)

(Съавтори - Васил Войнов с проектно-консултантски екип "ХЕК - РАТА")
       Хидроенергийният комплекс представлява идеен инвестиционен проект започнат от 1970г., по който първоначално е предвидено да се построи една язовирна стена с подобрен впоследствие вариант за втора и трета язовирна стена и три язовира един след друг, във водосборната област на рекаРата.Рата” е старо тракийско наименование на сегашната рекаДоспат” - отточен приток формиран след язовирДоспат” в посока към Гърция, през град Доспат, село Барутин и след местност Владовицапри разклона на "Старият Драмски път" село Бръщен и село Црънча. Реката е основен общ приток вливащ се в река Места, между с.Бръщен, общ.Доспат и с.Жижево, с.Ваклиново от общ.Сатовча. Предвижда се построяване на три язовира в които да се акумулират достатъчно водни количества, които да се ползват за различни цели. Общите водни количества на рекаРатасе формират от оттоците на рекаДоспатслед язовир Доспат, и съставните на нея реки - рекаСърнена”, рекаБарутинска”, река “Рата”, река „Гарковица”, рекаОсинска”, рекаРуднична”, рекаКочанска, река “Жижевска”.ОСНОВНИ И ВТОРОСТЕПЕННИ ДОПЪЛВАЩИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

 Производство на екологично чиста електроенергия от акумулирани, съхранени и регулирани водните количества на оттоците на река „Рата” и пълноценното й използване чрез изграждане на три подязовирни ВЕЦ, вградени в основата на всяка  гравитационна язовирна стена, с вариант за направа на втора и трета язовирна стена, всички изградени в поречието на едноименната река до самата държавна граница с Република Гърция.

 По поречието на същата река след проектната каскада ХЕК “Рата”, от 1997г. на територията на Гърция има функциониращи и изградени още два язовира “Тисаврос” (Съкровище) с дължина 34 км. който е един от най-големите на Балканите и в Европа, както и следващ втори язовир “Платановриси” (Ола Бекташ) с дължина 18 км. построен през 1990г. и двата са част от каскада „Нестос”.
  ➤Единият от вариантите на ХЕК „Рата” от 1970г. е за изграждане на подобен тип язовир  и водноелектрическа централа по модел и подобие на построеният през 70-те години язовир и централа „Въча” (Антонивановци) на каскада „Доспат-Въча”, но поради военно-стратегически съображения към онзи момент, строежа е спрян от Гърция и НАТО;
 ➤Третият окончателен проектен вариант на каскада “Рата” е с предвидено изграждане на последователно три язовира “Тисово”, язовир “Рата”, язовир “Борен” с отделни  електроцентрали към тях. Изграждане на Помпено-Агрегатна Аварийна Станция (ПААС) при последния язовир, която да се ползва при аварийна необходимост и чрез напорна деривация при хидронапорен прозорец “Касъка” да регулира, пренасочва и транспортира водните количество към каскада „Доспат-Въча”, чрез река Марица към Турция, а в другият случай, с насочване на водните потоци по гравитачен път към каскада „Нестос” в Гърция.
 ➤За използване на част от водите като напоителна деривация за напояване на средноголемите равнинни земеделски площи и полета на Ваклиновско, Кочанско, Сатовчанско поле, както и за земеделско поле "Селище-Ливаде" Бръщен, земеделско поле "Блатата-Ливаде-Райвлен" Црънча, чрез новоизградени и обновени хидромелиоративни съоръжения;
 ➤За акумулиране на водни количества използвани за питейно-битови нужди и промишлено водоснабдяване на част от основните големи населени места на Община Сатовча и Община Доспат;
 ➤За промишлено садково рибопроизводство;
 ➤За развитие на туризма, водни и атрактивни спортове;КРАТКА РЕТРОСПЕКЦИЯ
Към 70-те години на миналия век, преди изпълнението и одобрението на 1-ви вариант от проекта, възниква противопоставяне от страна на Гърция и Турция, свързано с опасения  предвид отношенията в периода на „Студената война”, че този обект ще се използва основно като стратегическа военна цел и тактическо съоръжение между противопоставящите се военно-политически блокове НАТО  и ОВД (Обединение на Варшавския Договор).
След временното преустановяване на развитието му, през 1995г. е изработен друг по-малък идеен проект: „Събирателна деривация-Барутин”, която деривация поради своя нисък икономически потенциал и свързаност със силно ограничаване водният отток към Гърция за пренасочване на водите към Турция, същият е спрян окончателно през 2006 г.
След 1990г. проучванията са насочени за реализация на мащабен високоефективен проект „ХЕК-РАТА” предвид високият енергиен потенциал с висок положителен икономически ефект, свързан със защита и запазване взаимният интерес и сигурността на двете страни България и Гърция, при запазени интереси и на третата съседна страна Турция за регулиране на цялостният воден отток от Родопите. 


СИТУАЦИЯТА В МОМЕНТА
  В периода на 1987г. - 1997г. по течението на река ”Рата” и река ”Местана територията на Гърция е построена каскада “Нестос” състояща се от два язовира и електроцентрали с обща дължина около 53 км., където се ползват именно тези води от българска територия с цел намаляване на енергийната зависимост от българското енергийно производство.
  В този смисъл инвестиционният проект за реализация на трите язовира от каскадаРата”, отново се поставя на дневен ред през 2006г., тъй като периода наСтудената война” е отминал, а интересите на България, Гърция и Турция са взаимно изгодни и приемливи по усвояването на остатъчните водни количества от водосбора на река Доспат - река Места - река Марица, по направление България - гр.Доспат - с.Барутин - с.Осина - с.Бръщен - каскада Нестос - Гърция. Същите тези води ще се ползват за енергийни нужди от водно-електрическите централи на двете страни и с контролирана система за сигурност спрямо териториите на Турция и Гърция.

ИЗГЛЕД КЪМ ВАРИАНТНО ПОЛОЖЕНИЕ НА СТВОРА
на язовирна стена “Тисово”

    ИЗГЛЕД КЪМ ВАРИАНТНО ПОЛОЖЕНИЕ НА СТВОРА
на язовирна стена “Рата”


ИЗГЛЕД КЪМ ВАРИАНТНО ПОЛОЖЕНИЕ НА СТВОРА
на язовирна стена “Борен”


ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА
  ХЕК „Рата” е разположен в Югозападните Родопи, Република България в непосредствена близост до границата България - Гърция и намиращата се в поречието на южен дял от Родопите - каскада „Нестос”:
  Инвестиционното предложение предвижда изграждането на язовирна стена с височина H=130 метра на кота 620 m или кота 580 m (с различини варианти 150 m’, 190 m’), намиращи се между селата Бръщен (общ.Доспат) , с.Туховища (общ.Сатовча) , с.Жижево (общ. Сатовча) на разстояние около  500 м. - 1 300 м. от българо-гръцката граница. За част от водните количества на река «Рата» за което се отнася инвестиционното предложение има изготвен «Хидроложки анализ», според което водно количество може да се застрои за: 6 - 8 - 10 - 12 - 18 m3/s. Също така се предвижда и изграждане на мощност и на екологичните води които се оценяват на 0,4 - 0,6 - 0.8  m3/s
Предимствата на инвестиционното предложение са, че земите които следват да бъдат ползвани или отчуждени при изграждането му, са изцяло държавна собственост с изключение на около 90 - 130 дка. земи частна собственост.
Съществува налична линия ВН 20 kV и в близост на ВН 110  kV от планираното и недостроено липсващо звено на южният енергиен пръстен в страната. Поради близостта му с Гърция е възможно и договаряне за обмен и продажби на произведена зелена  електроенергия и партньорство с Гърция, Турция и Балканските страни.
Налице е споразумение за част от отточните количества на река “Места”, но няма сключен меморандум между България и Гърция за ползване или ограничаване ползването на водите на река «Рата» и съставните и притоци, освен новоизградената контролна водна станция със средства на ЕС, в коритото на река "Рата" при разклон "Владово дере" между Црънча и Бръщен;

ХАРАКТЕРИСТИКИ :
   Масивна гравитационна (сводова) язовирна стена
  Обем: V=60 000 000 m– 720 000 000 m3 ;
  Максимални височини на стената: H=130  m’ - 190  m’ ;
  Кота на короната: корона (1)  580 m’ - 620 m’ ; корона (2) ; корона (3) ;
  Дължина на стената по оста на короната: L=270 m’ – 320 m’
  Обем на използвания бетон: V=250 000 m– 680 000 m3
==== 

ВОДОСБОРНА ОБЛАСТ – ХЕК – “РАТА” :


ВЕРТИКАЛНА СХЕМА   ХЕК „РАТА”   -  ЯЗОВИР и ВЕЦ :

====


ЗНАЧЕНИЕ НА ПРОЕКТА ЗА ЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА :
  Високата степен на разполагаемост и маневреност на хидроенергийните мощности и способност за повишаване на енергийната ефективност при експлоатацията и подържане на баланс на електропроизводствените мощности в енергийната ни система, за бърз резерв, за върхови и подвърхови товари. 


ЕНЕРГИЙНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА „ХЕК – РАТА“ :  
Язовир „Тисово”: - енергийни характеристики на яз. „Тисово“, при H стена средно = 150 m., инсталирана мощност - 100 MW. На този проектен етап се предвиждат 3 броя турбини от наличната информация за очакваното застроено водно количество и средногодишно електропроизводство - Е / 10*6 KWh – 140 ;
Язовир „Рата”: - енергийни характеристики на яз. „РАТА“,  при H стена средно = 190 m., инсталирана мощност – 80 MW. На този етап се предвиждат 3 броя турбини от първичната информация за очакваното застроено водно количество и средногодишно електропроизводство - Е / 10*6 KWh – 120 ;
Язовир „Борен”: - енергийни характеристики на яз. „Борен“, при H стена средно = 50m, инсталирана мощност 40 MW. На този проектен етап се предвиждат 3 броя турбини от първичната информация с очакваното средногодишно електропроизводство Е / 10*6 KWh – 60 ;
Период на строителство: (в експлоатация) :
 - Язовир и ВЕЦ „Рата“   - 2015г. – 2020г.  2020г. 
  - Язовир и ВЕЦ „Тисово“  - 2019г. – 2024г.  2025г.
 - Язовир и ВЕЦ „Борен“  - 2023г. – 2028г.  2030г.


МАКСИМАЛНИ ЕНЕРГИЙНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА „ХЕК – РАТА“
при максимални застроени водни количества:
=====


КАСКАДА "ДОСПАТ - ВЪЧА" - Вертикална схема - връзка с "ХЕК - РАТА":
=====


Каскада “Въча” - язовир “Доспат”
  Яз.стена - вис. 61 м., дълж.ст. - 230 м., дълж.ез. - 19 км., в.обем - 449 млн.куб.м.


Каскада “Въча” – язовир “Въча”
  Язовирна стена – вис. 144 м., дължина – 420 м.;


Каскада “Въча” – язовир “Въча”
Язовир (езеро) – дължина 18 км., Воден обем – 226 млн. куб.м.; 


Каскада “Въча” – язовир “Цанков камък”
Язовирна стена – вис. 130 м., дължина – 468 м.;

КАСКАДА “NESTOS” – язовир “Тисаврос“
     Язовирна стена – вис. 172 м. дължина – 480 м.; 
=====


КАСКАДА “NESTOS” – язовир “Тисаврос“
     Язовир (езеро) - дължина 34 км., Воден обем – 705 млн. куб.м.; 
=====

КАСКАДА “NESTOS” – язовир “Платановриси“
  Язовирна стена – вис. 95 м. дължина – 380 м.; 

КАСКАДА “NESTOS” – язовир “Платановриси“
  Язовир (езеро) – дължина 17 км., Воден обем – 11 млн. куб.м.; 
=====

КАСКАДА НЕСТОС – язовир “Тисаврос“
=====

Схема на националната енергийна мрежа на НЕК в България

 СОЦИАЛНА ЗНАЧИМОСТ НА ПРОЕКТА
  В периода на строителството на обекта ще бъде наета и ангажирана работна ръка от региона чрез европейски и български строителни фирми. При пълно разгръщане на строителните работи ще бъдат разкрити временно или дългосрочно от  600 до 2000 нови работни места. След завършване на строителството, за нуждите на експлоатацията на хидрокомплекса ще бъдат ангажирани пряко около 110 работници и специалисти.
  В заливната част на язовирното езеро на язовир «Тисово», язовир «Рата», язовир «Борен», няма да попаднат жилищни сгради, селскостопански и други постройки и съоръжения. В този смисъл реализирането на проекта не е свързан с тежки отчуждителни процедури или с изселване или смяна на местоживеенето на местното население, освен 90 - 130 дка. земеделски земи попадащи в езерото на язовир «Рата». 

ОКОЛНА СРЕДА
  С изграждането на проекта ХЕК «РАТА» ще се намалят емисиите на парникови газове, основно въглероден диоксид СО2, както и другите атмосферни замърсители, най-вече серни и азотни окиси и прах, които се отделят от заместените от работата на тази нова мощност маргинални базови ТЕЦ в електроенергийната система на страната ни.
  За обекта ще се изготви доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за точните въздействия върху отделните параметри, но като цяло, на  територията на обекта и каскадата няма редки биологични видове, както и защитени територии, при което не се очаква отрицателно въздействие върху околната среда.

ИЗИСКУЕМИ ДЕЙНОСТИ
Във връзка с инвестиционно намерение за изграждане на „ХИДРОЕНЕРГИЕН КОМПЛЕКС - РАТА”, ще е необходимо да се разработи допълнително актуализирано прединвестиционно проучване със следния обхват:
Топографско проучване:
По картен материал;
Експертен оглед на място;

    Целта на топографското проучване е определяне на водосборни области, окончателен избор на три створа за язовирни стени. Проучваната площ да обхваща руслото на река Доспат от язовир Доспат до точката на пресичане на река Рата с границата на Гърция.

Анализ на инженерно-геоложките и хидрогеоложките условия:
Оглед и замервания на място;
Проучване на архивни материали;
Определяне на възможности за кариери;

   Инженерно-хидроложки проучвания – ИХП :
Определяне на водосбора и актуализиране на хидрологията;
Параметри на отточните характеристики;
Оро-хидрографска характеристика на водосбора;
Климатична характеристика;
Водни количества за нормативни обезпечености;
Наносни количества.
  Целта на ИХП е да се изготви инженерно-хидроложки доклад спрямо окончателното и точно определено местоположение на створовете.

Водостопански изследвания:
  Определяне на приход-разход на водните обеми, съобразно заявени нужди от Инвеститора (напояване, водоснабдяване, енергийни нужди и т.н.);

Определяне височина на язовирните стени и предложение за тип на стена (минимум в 2 варианта), и подязовирни ВЕЦ-ове.
 
  Определяне на заливаеми площи;

Остойностяване на основните съоръжения на ХЕК ”РАТА” в два варианта и съставяне на вертикални и хоризонтални схеми за двата варианта.

  Технико-икономически анализ на разработените варианти (2 броя) с предимства и недостатъци по всеки един от тях;
  Икомическият анализ ще бъде изготвен спрямо вариантността на изискванията му;

  Индикативна стойност на проект “ХЕК - РАТА” : 330 млн.евро (130 + 110 + 90) 

Поетапно изпълнение на комплекса: 5 г. + 4 г. + 3 г. 

................................................................................................................................
Vasil VOYNOV - Deputy Minister of Ministry of Labour and Social Policy (2005 – 2009), 
2, “Triaditza” Str., SOFIA - 1051, Bulgaria, phone/fax: (+359 2) 983-56-10 ; (+359 2) 981-4358;
(+359 2) 811-96-73 , GSM: (+359) 896-662-552 , e-mail: voinov@mlsp.government.bg , 
personal e-mail: vasil.voynov@abv.bg ; vasilvoynov@gmail.comwww.mlsp.government.bg ;

..........................................................................................................................................................................

Няма коментари:

Публикуване на коментар