петък, 11 ноември 2005 г.

РОДОПИ - ПО ПЪТЕКИТЕ НА ОРФЕЙ И ЕВРИДИКА

П Р О Е К Т
„РОДОПИ - ПО ПЪТЕКИТЕ НА ОРФЕЙ И ЕВРИДИКА”


За приятелите на ЕВРОПА, България и Гърция!
  
„Заедно - да възстановим древните тракийски и римски пътища между България и Гърция в планината „Родопи”,
между община Девин, община Доспат, община Борино, в област Смолян - Република България  и  област Драма, област Кавала - Република Гърция;


Идеен инвестиционен проект изготвен по инициатива и със съдействието на:

Васил Войнов - заместник-министър при „Министерство на труда и социалната политика” - Република България,(2005-2009);

Константинос Евмиридис - областен управител на област Драма - Република Гърция, (2005-2009) ;

Прокопис Павлопулос министър на външните (вътр.) работи - Република Гърция, (2004-2009) ;

НПО - организации

  
§  ПРОЕКТ - „РОДОПИ - По пътеките на ОРФЕЙ и ЕВРИДИКА” , има за цел възстановяване на съществуващите в миналото пътища и изграждането на два нови съвременни пътно транспортно-туристически маршрута с дестинации (Пловдив-Кричим-Девин-Драма-Кавала) и (Пазарджик-Батак-Доспат-Барутин-Борен-Потами-Драма-Кавала) през планината «РОДОПИ» между Република България и Република Гърция:
§ Основна цел на проекта е да се възстановят съществуващите от преди години и от древността, пътно транспортни връзки по така наречените „Древни тракийско-римски порти” -  межу България и Гърция чрез реконструиране, доизграждане на трансграничната пътна инфраструктура и изграждане на нови съвременни транспортно-туристически пътища, преходи, пунктове и маршрути в общ еврорегион „Родопи”, по които да се осъществява движението на туристи, работници и лекотоварни автомобили с взаимен обмен по предоставяне и ползване на туристически продукти и услуги между двете страни;
§        Следваща цел е да се облекчи трафика на пътуващите тежко товарни автомобили по съществуващите към момента шосета по направления:
            - София - Благоевград - Кулата - Промахон - Серес - Солун;
            - София - Благоевград - Гоце Делчев - Илинден - Ексохи - Като Неврокопи;
            - новостроящ се път по направление Кърджали - Маказа - Комотини;
            - новостроящ се път по направление Пловдив - Рудозем - Елидже - Ксанти;
            - новостроящ се път по направление Пловдив - Златоград - Термес - Ксанти;
            - новостроящ се път по направление Пловдив - Смолян - Арда - Паранести;
§       За тази цел основния поток от туристи и работници пътуващи по направление през най-големите градове на Южен Централен район на България - гр.Пловдив и гр.Пазарджик, да имат възможност да пътуват по ненатоварени от тежкотоварни автомобили трасета и изграждането им като авто и вело туристически пътни маршрути през планината „Родопи” от гр.Пазарджик и гр.Пловдив, като най-късите и най-преки маршрути с крайна отправна точка гр.Драма, гр.Кавала и пристанищата на Бяло море, между двете държави и следните населените места по области и общини както следва:

§        Контактен Граничен Пункт: Доспат - „Тисово” - Пазарджик - Доспат - Драма - Кавала, по направление: Магистрала „Тракия” - гр.Пазарджик - гр.Пещера - гр.Батак - гр.Доспат - с.Барутин - разклон ”Владово дере” - местност „Тисово” - гранична пирамида-репер №190 на територията на Република България, продължаващ по направление - разклон с.Потами - с.Микромиля - с.Пападес - с.Ливадеро - гр.Драма - гр.Кавала - на територията на Република Гърция;

§        Контактен Граничен Пункт: Девин - „Кестен” - Пловдив - Девин - Драма - Кавала, по направление: Магистрала „Тракия” - гр.Пловдив - гр.Кричим - гр.Девин - с.Тешел - с.Триград - с.Кестен - гранична пирамида репер №154 на територията на Република България, продължаващ по направление - с.Елатиа - с.Скалоти - с.Сидиронеро - с.Ливадеро - гр.Драма - гр.Кавала - на територията на Република Гърция;
§       Присъединяване на съществуваща паралелна пътна връзка с включване към основния маршрут преди или след преминаване на граничната линия по същото направление с отклонение през - гр.Девин - с.Тешел - с.Буйново - разклон с.Кожаре , с.Водни Пад - гранична пирамида репер №156 на територията на Република България, продължаващ по направление - с.Елатиа – с.Скалоти - с.Сидиронеро - с.Ливадеро - гр.Драма - гр.Кавала - на територията на Република Гърция;

§        Описаните туристически маршрути се намират на отстояние един от друг по протежение изток–запад на около 70 км. и на същото отстояние от съществуващите към момента ГКПП;
§        Същите маршрути попадат в линията на така наречените „най-преки” и „най-къси” маршрути по направленията между областите и общините: Пазарджик - Пловдив - Девин - Доспат на област Смолян от страна на България и посочените населени места от Област Драма от страна на Гърция, като преминават през умерено заселени райони и най-незасегнатите от урбанизация територии на двете страни в района на така нареченият екологичен ареал „Зелен диамант Родопи” ;
§        Най-късите и преки разстояния между крайните граничните общински центрове по тези транспортни маршрути е около 100 км. между гр.Доспат -гр.Драма и също около 100 км. между гр.Девин - гр.Драма, и на около 150 км. до гр.Кавала разположен на крайбрежието на „Бяло море”;
§        По тези две направление има изградени и съществуващи асфалтирани пътища от категорията на втори и трети клас пътна мрежа, които в по-голямата си част съвпадат с така наречените „стари тракийско-римски пътища” и за което възстановяване е необходимо частично доизграждане и асфалтиране на малки участъци и разширение на съществуващите такива в зависимост от определеното им предназначение;
§        Ползването на тези направления ще бъде  предпоставка за развитие на тези райони и на отделни сектори от икономиката на двете страни: туризъм, балнеотуризъм, зимен ски алпийски туризъм, вело преходи, скороходни преходи, природно и балнеологично лечение, планинско земеделие; производство и преработка на храни, рибопроизводство и рибни продукти, гъби, горски и култивирани плодове, билкопроизводство; първична и вторична обработка на дървесина и изделия от тях; производство на екологични храни; текстилно и трикотажно производство; хидростроителство и производство на енергия от възобновяеми източници;
§        Посочените пътни направления са продължение за осигуряване на транспортната достъпност към планинските зимни и морските летни туристически курорти и дестинации „Родопи” - „Бяло море”, "Дунав" -  „Бяло море” по транспортните пътни коридори Север-Юг, преминаващи през Румъния, Сърбия и „Дунав мост-1”, „Дунав мост-2”, „Дунав мост-3” , тунелен проход "Шипка" - към Република Гърция;
§        Главен принос на проекта е да спомогне насърчаването на трансграничното сътрудничество между двете страни за опознаване, създаване и развитие на добросъседките и приятелски взаимоотношения, разширяване на бизнес-контактите и инвестициите между двете съседни държави. Изграждане на взаимоотношения в дух на взаимно зачитане на производствени и търговски интереси, култура, междуетническо взаимодействие, традиции и обичаи, които да бъдат пример за добра и водеща балканска политика на добросъседски отношения, разбирателство и приятелство между страните и населението на България, Гърция и Балканите;
§        ПРИЛОЖЕНИЕ: Картен, геодезически и снимков материал на маршрутите;

Кратка хронологична справка:
§        Проучванията и дейностите по идейният проект за посочените маршрути и пътища са започнати през месец октомври 2005 год., които продължават и към настоящият момент с частични периоди на застой и активизация;
§        В периода на 2006г., 2007г.,  2008г., 2009г. са провеждани работни срещи и дискусии с представители от правителствения и неправителствен сектор на местно, областно и централно ниво между двете страни - България и Гърция, за да се популяризира и изготви крайният вариант на идейният проект;
§        През месец март 2008г., са депозирани насочващи писма в граничните общини и до кметовете на Община Девин, Община Борино и община Доспат с указания и насоки за провеждане на сътрудничество, сключване на междуобщински трангранични меморандуми за съвместни действия по съгласуване изпълнението и реализацията на проекта;
§        През месец април 2008г. чрез междукултурен обмен с идейният проект са запознати представители и главния секретар на Американското посолство в България, с цел търсене на възможности на разширена подкрепа и съдействие за лобиране пред представителите и страните от ЕС и Гърция за засилване и активиране реализацията на проекта;
§        През месец май 2008г. с проекта са запознати н.пр. г-жа Маделини Данаи – посланик на Гърция в България и екипа, с цел официализиране на идеята. Обсъдени са стартиралите и предстоящи за стартиране проекти за трансгранични преходи и пътища към Гърция, предвидени на територията на областите Смолян, Благоевград и Кърджали, с фокус пътищата през област Смолян ;
§        През месец май 2008г. с проекта са запознати и кабинетите на Президента на Република България, Министър-Председателя, Председателя на Народното Събрание, Министъра на МВнР, Министъра на МРРБ и други институции, с цел официализиране идеята на най-високо ниво пред гръцкото правителство;
§        През месец септември 2008г. на проведена в гр.Киев, Украйна, международна конференция между страните от Съвета на Европа, обсъждащи въпросите по миграция и интеграция на мигрантите в Европа, с проекта са запознати министъра на вътрешните работи и делегацията от гръцкото правителство, за съдействие по ускоряване изпълнението на проекта;
§        През месец октомври, ноември и декември 2008г., с проекта са запознати представителите на делегациите от Гърция, участвували на министерски конференции и срещи по различна тематика, проведени в Люксембург – Кралство Люксембург, Пюи ен Веле - Франция, Брюксел - Белгия, Гръцко постоянно представителство в Брюксел и други представителства на страните членки в ЕС;
§        В периода 2008г. - 2009г., по повод проведени официални и неформални срещи с проекта са запознавани различни представители от държавната администрация и представители на неправителствен сектор от областите Драма, Кавала, Ксанти;
§        С цел ускоряване на процесите по изпълнение на проекта от началото на месец октомври-ноември 2008г., през 2009г. и следващи, на общинските администрации от граничещите общини са предоставени насоки за необходимите действия по изискуемата подготовка на документите за кандидатстване по Европейските програми за „Трансгранично сътрудничество”, Оперативна програма „Регионално развитие”  и други програми. Предоставени са препоръки за необходимите предприети действия за провеждане на срещи, дискуии, семинари, конференции и кръгли маси за включване на представители от съседните общини и области от Гърция и България. Насоки и препоръки за създаване на контактни групи за провеждане на срещи с представители на управляващите звена по програмите, общинските и държавни администрации за уточняване на общите съвместни правни и технически действия, които заедно с проектните проучвания и подготовка, да могат да бъдат реализирани в период от 2 до 5 години.
.................................................................................................................................................................................
      Vasil VOYNOV - Deputy Minister of Ministry of Labour and Social Policy (2005 – 2009)
      2, “Triaditza” Str., SOFIA - 1051, Bulgaria, phone/fax: (+359 2) 983-56-10 ; (+359 2) 981-4358;
      (+359 2) 811-96-73 , GSM: (+359) 896-662-552 , e-mail: voinov@mlsp.government.bg , 
...............................................................................................................................

    
  
  

ОРФЕЙ Родопееца - символ на човешкия дух
(вестителя войн, поета, музиканта и певеца на изпепеляващата любов - да я спечелиш в мига, но да я изгубиш завинаги)

ЕВРИДИКА  Тракийска - символ на женската душа 
(изкушението и участта на непреживяната, вечна, красива и несподелената любов - да я усетиш магически, но никога да не я изживееш)


Попитаха го: "Кой си ти и откъде идваш?", а той отговори: "Аз съм син на земята и на безкрайното звездно небе!"
(Графичен надпис от орфическа плочка намерена в катакомбите в Италия, изработена и пренесена от тракийските скални светилища на Родопа планина) 

О, ако имах красноречието на Орфей, та да увличам с песен, скалите да ме следват и да омагьосвам със словата си, когото искам!
Познай себе си и ти ще познаеш Вселената и Боговете!
Цветето веднъж е в рая!
Не искам просто да живея - искам първо да обичам, а между другото да живея!
Това, което търсиш, то търси теб!
Ако знам какво е любовта, то е заради теб! 
Какво е любовта? 
Не ще научиш никога, докато не изгубиш себе си във Възлюбения!
Не тъжи. Всичко, което си изгубил, се връща при теб под друга форма!

Любовта е страст. Обсебване. Някой, без когото не можеш да живееш. 
Ако не започнеш с това, какво тогава ще ти остане накрая?
Над всички съкровища се издига любовта на човешкото сърце!
Земята може да се завладее с лира, а не с меч!

Ако имаш любов, не се нуждаеш от нищо друго. 
Ако ли нямаш, не е от особено значение какво друго имаш!
Цялото злато на света не струва колкото една влюбена душа!
Любовта е най-хубавата песен, която побеждава смъртта!
Кръв не проливай, а обичай!
Моли се със сърце, изпълнено с любов, без да говориш! 
Следвай повика на сърцето!
Ти влюбений, си най-големият идеал на земното човечество.
Затова си повече бъдеще, отколкото минало!
Да изтанцуваш болестта си, за да се излекуваш!
Помощ на слабите, утешение на страдащите, надежда за всички!
Ако искаш да обичаш, не трябва да се страхуваш !
Ако искаш да те обичат, не трябва да се съмняваш !
И в ада можеш да обичаш, ако в сърцето ти е рай!

Не трябва монумент - едничка роза над образа й нека да цъфти!  
"ВРЕМЕТО е в нас и ние сме във времето, то нас обръща и НИЕ него ОБРЪЩАМЕ"

ОРФЕЙ - влюбеният певец на Родопа, който не искаше да стане Бог! 

Името на тракийският благородник е преплетено в безброй легенди и предания, а учението му е оказало изключително голямо значение в оформянето на европейската култура. На него се приписват въвеждането на постенето, лечението с песен и музика, прогонването на епидемии, предсказването на бъдещето и пречистването от греховете. Самият Аполон, дава на великият тракиец златна лира, от чийто струни се отронват вълшебни звуци трогващи дори строгите богове.

Певецът с магически глас не само е лекувал душите на болните, но е показал пътят към божественото. Нямало е друг мъдрец, мислител и философ, който в онази отдалечена епоха да е успял да проникне така дълбоко в съществото на битието и да се докосне до безкрайните полета на вечността. С мъдростта литнала от устните на Орфей, попила в старата тракийска земя и в сърцата на нейните обитатели, а после чрез техните слова разпространила се навсякъде, тя е посяла семето на любовта към доброто. Знае се също, че известните мислители Питагор и Платон са почерпили много от извора на знанието потекъл от сърцето на безсмъртният тракиец.

Орфеевото послание и философия, стават дори основа на елинската духовност, наука и философия, като продължава да оказва силно влияние дори и във ранните векове на християнството и впоследствие в исляма. Вярата във възкресението и в безсмъртието на душата се считат за основни принципи на орфизма. Това е причината траките да приемат сравнително лесно същите идеали на учението Исусово и Исляма в Родопите. Интересна подробност е това, че ранните християни са наричали Спасителя Вторият Орфей. Това показва колко важна е била личността на благородният тракиец в древността и какъв дълбок отпечатък е оставила в съзнанието на хората. Орфей е отъждествен с Господ от когото идва спасението и просветлението, като носител на доброто, изцелител на болните, борещ се със злото и имащ достъп до вечната мъдрост.

Житейският му път става пример за подражание на търсещите абсолютната истина за човешкото съществуване. Това е легендата предадена от елините, които възприели от траките основна част от тяхната култура. Те обаче са приели всичко буквално и не са успели да вникнат в смисъла на тази трагична и вълнуваща история. Трагичната история и легендата за Орфей и Евридика съдържат дълбока мъдрост. Единственият медиатор е между хората и боговете, между небето и земята.

Около хиляда години след великият тракиец, следващите вероучения подсказват, че привързаността води до нещастие, че материалният свят е една илюзия, която ни е оплела с невидими окови причиняващи страдание на душата и тялото. По-мъдър урок е трудно да се даде. Не е възможно по-добре да се каже, че трябва да се живее днес, сега, да се наслади човек на всеки момент, да обръща внимание на обичаните, близките и другите по-далечни около него.

Защото хубавият сън може внезапно да свърши. Всеки момент е уникален и никога няма да се повтори, такова е естеството на света. Нито плач, нито молби ще върнат загубеното, затова е по-добре, всеки да се радва на любовта и топлината давана от близките му, докато може. Трябва да превърне всеки момент във вечност, обръщайки очи към красотата на човешките отношения и пиейки от щастието поднесено от божията обич. Да, душата е безсмъртна, тя отново ще потегли по определен път, но вече няма да е същото, а не е и нужно.

Както децата, които са щастливи защото за тях всичко е ново. Танцуващите листи на дървото, ромола на потока, безкрайният полет на облаците, опияняващият аромат на цветята, шумът и пръските на водопада, танцът на морските вълни, всичко това и всичко друго, изглеждат съвсем различно в детските очи. Невинните се радват истински и затова детската душа е изпълнена със светлина. Младите кипят от енергия защото не са натоварени с бремето на светските грижи, които животът струпва на плещите на следващите поколения. Колкото и стоически да се гледа на изпитанията, те оставят дълбоки белези в съзнание на всеки и го карат да остарява, дори понякога без време, дори в повечето случаи и да не иска.

Опитът да се търси вечен живот и да се победи смъртта носи само печал. Орфей постига невъзможното карайки лодкаря Харон да го допусне в царството на мъртвите. Извършвайки подвиг и смилявайки дори бога на подземното царство Хадес, измолвайки го да отведе любимата си обратно ... но, уви, всичко е напразно. Един поглед назад и красивият и мечтан пясъчен замък се срива ... изгубваш я ! Обичай всичко, но не се привързвай прекомерно, защото то ще ти бъде отнето!

Поуката в тази тъжна история е, че човек не трябва да се самопогребва в миналото. Можеш да хвърлиш много усилия, да направиш чудеса, но просто няма да си струва, в крайна сметка ще бъдеш затрупан от тъга и печал. За да победиш смъртта, трябва просто да се научиш да живееш като бог. Да се изпълниш с доброта и любов, да създаваш красота и да не се привързваш към нищо, защото това няма и смисъл, ще бъдеш разкъсан на части от своите собствени спомени и терзания. С отслабването на духовната сила идва и краят на тялото и тленното.

Вместо да се покриваш със сивата прах на един безкраен живот, е по-добре да се прераждаш отново и отново, и да поглеждаш на света с очите на дете, да бъдеш обновен и чист всеки път, за да не носиш бремето на спомените от предишният живот. Само така щастието и радостта могат да траят вечно. Плътта е временна, колкото и добре да се грижим за телата си, те са обречени на гибел и тлен, така е било, така и ще бъде. Привързването към материалното неизбежно ще накара душата да страда. Защото понякога посланието на стих от песента е прозвучала за онова каменно сърце, проговаряйки чрез тънките струни с напеви, трели с думите - за мен и обичта ми към теб ще заплаче целият свят, само не и ти!

Орфеевото послание е ценно, то е един важен житейски урок, но в древността е било разбрано само от малцина. В Тракия учението на безсмъртният певец става популярно макар да бива леко променено от по-късни мислители. Тази промяна е в положителна насока защото се касае за развитие, следвайки напътствието на природните знаци и подсказки, или на обаятелните си учители, за да може човек да не се приковава към миналото, а да гледа напред, да се пречиства постоянно и да се обновява непрекъснато.

Дали Орфей е предполагал как неговото учение ще промени света, дали е осъзнавал въздействието си върху хората? Как е приел ролята си на духовен водач, откъде е почерпил силата да се придържа към доброто дори и в тежки изпитания? На много въпроси няма да получим отговор, но едно е ясно, славният тракиец е заслужил напълно своето обезсмъртяване. Част от него живее и във всички нас, човеците на България и от Балканите, защото голяма част от тях са потомци на тези, които жадно са попивали орфеевата мъдрост и са видели света с очите на Господа и са се преродили във вечността.

От нас, хората, зависи, дали ще се вслушаме или не във вече забравените послания и песни на Орфей, нито в унищожената му от тъмните сили книга „Магическата ботаника”, а в собствения си, вътрешен и по детски чист глас, гласът на душата, който призовава за опазването на всяко стръкче чувственост, мъхче, всяко стръкче трева, всяко цвете, всяко храстче и всяко дръвче с песен, не по-лоша от тази на самия Орфей.

Добротата, благородството, песнопеенето, милосърдието и чистосърдечието са типични черти на много народи, особено на родопчанина. Само тези, които са духовно чисти и нравствено извисени са в състояние да простят на враговете си и да им отвърнат с добро както са правели дедите им. Като уникален и особен народ, като предци на Орфей е очаквано на тях да са им дадени много дарби и положителни качества, затова те са и орисаните да разпространяват посланието на любовта.

Премеждията и неволите не са пречупили предците им, няма да пречупят и следващите поколения, защото всъщност те са закалка за битката на доброто срещу злото. Придържайки се към старите идеали, всички те идващи от древността на тези корени, а това е най-сигурният начин да се оцелее в това време на безвремие. Затова тези хора, винаги казват, че няма дори и от какво да се страхуват, отдадени на почитта към Всевишният, Природата и Любовта, защото искрата на живота гори вечно в сърцата на отдадените, смелите и влюбените ... в другия, в живота и в добротата!
(by: in.net-w)
РОДОПА - свидна, родно огнище и постеля на Орфей и Спартак!
Човече познай себе си, за да познаеш обществото в което живееш!
О, светлина, бъди с човеците човек. И не прогонвай любовта от рая!
РОДОПА планино, имаш чудни, неземни красоти с два недостижими върха!
Орфей - певеца на любовта и Спартак - жадният за свобода !
Дори дърветата следвали Орфей, когато пеел!
Сълзата на Орфей - певеца, поет, влюбен в живота, танцьор!
Със Златна колесница към Бъдещето ще летя!


"И не ще се поколебая от прегради, защото винаги има и друг път, към заветната цел"

1 коментар:

  1. Поздравления,уникален и стратегически проект за развитието на Южна България и въобще Югоизточна Европа, най вече за България и Гърция.Респект за труда и усилията които полагате за развитието на Родопите.

    ОтговорИзтриване